Epic Advokaters forretningsbetingelser – Juli 2019

01. Omfang

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver bistand udført af Epic Advokater medmindre vi har indgået en skriftlig aftale om, at andre vilkår skal være gældende.

02. Vores honorar

Med mindre vi skriftligt har aftalt andet, fastsættes vores honorar ud fra parametre som:

1) det anvendte tidsforbrug,
2) hvem, der har medvirket til at løse opgaven,
3) opgavens kompleksitet,
4) om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid
5) den betydning, opgaven har for jeres virksomhed
6) det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven.
7) det opnåede resultat.

03. Fast eller estimeret pris

Hvis vi har aftalt fast pris eller estimeret prisen for en opgave, er denne pris betinget af, at opgaven afsluttes inden for den forudsatte tid og at der ikke opstår omstændigheder, som besværliggør opgavens løsning og som vi ikke med rimelighed burde kunne forudse. Vi er dog forpligtet til at orientere dig med det samme, hvis vi kan se, at en fast pris ikke kan holdes eller hvis en estimeret pris overskrides med mere end 20 %.

04, Afregning

Vi afregner som udgangspunkt altid, når en sag afsluttes. Hvis en sag løber over et månedsskifte, kan der afregnes efter slutningen af hver måned. I øvrigt afregnes der, når sagens forløb giver anledning til det, eksempelvis efter at der er indgivet processkrift. Visse ydelser faktureres forud, ligesom vi altid kan kræve depositum og foretage modregning i dine indeståender hos os. Vi er berettiget til kun at fremsende faktura pr. e-mail. Særlige krav vedrørende afregning fra dig, herunder om elektronisk afregning eller om et antal kreditdage er alene gældende, såfremt de er skriftligt accepteret af Epic Advokater.

05. Udlæg

Epic Advokater afholder som udgangspunkt ikke udlæg for dig som klient. Såfremt vi afholder udlæg på dine eller din virksomheds vegne, er vi berettiget til at få disse refunderet ved påkrav herom eller ved at foretage modregning i jeres indestående hos os.

06. Transport

Transporttid afregnes til sædvanlige timepriser medmindre andet er aftalt. Transportomkostninger afregnes efter statens takster eller faktisk afholdte udgifter, herunder til ophold og fortæring.

07. Hasteopgaver

Såfremt din opgave skal løses ”her og nu” og dette indebærer, at vi er tvunget til at arbejde uden for sædvanlig kontortid (k. 08.00 -18.00) eller i weekender eller på helligdage, er vi berettiget til at forhøje vores sædvanlige timetakster med 50 % for arbejde mellem kl. 18.00 og 22.00 samt kl. 06.00 og 08.00 på hverdage og med 100 % for arbejde mellem kl. 22.00 og 06.00 på hverdage, samt i weekender og på helligdage. Dette gælder ikke, såfremt der er aftalt fast pris.

08. Betaling

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Fakturaer vedrørende udlæg forfalder dog til betaling ved modtagelsen. Ved for sen betaling er vi berettiget til uden varsel at indstille arbejde for dig og til at opkræve renter fra forfaldsdatoen. I forbindelse med udsendelse af rykkere er vi berettiget til at opkræve gebyrer med de i lovgivningen fastsatte takster.

09. Ansvar

Vi er forsikret i HDI, policenr. 156-08416540-30019, og er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog således at ethvert ansvar er begrænset til forsikringens dækningsmaksimum; Epic Advokaters erstatningsansvar er begrænset til maksimalt DKK 5 millioner per skade per år, og DKK 2,5 millioner per advokat per år, og du som klient kan ikke kræve noget højere beløb for en skade. Andre samtidige krav mod Epic Advokater kan reducere dette beløbsmaksimum. Epic Advokaters ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, driftstab, mistet fortjeneste, tab af goodwill, udgifter til retablering af data, image eller indirekte tab. Erstatningskrav kan alene gøres gældende af den, vi har ydet direkte rådgivning til.

 

10. Hemmeligholdelse

Vi hemmeligholder alle oplysninger, som vi modtager, medmindre oplysningerne efter omstændighederne ikke har fortrolig karakter eller medmindre vi ifølge loven er forpligtet til at udlevere oplysningerne. Vi vil om muligt orientere dig senest samtidig med, at vi udleverer oplysningerne til
tredjemand.

11. Persondata

Vi overholder databeskyttelsesloven regler. Du er altid velkommen til at rette henvendelse og høre, hvilke oplysninger, vi har om din virksomhed. Oplysningerne slettes, når vi ikke længere har brug for dem eller er forpligtet til at opbevare dem. Vi anvender Ivision ApS og Microsoft som databehandler.

12. Dine penge/klientmidler

Epic advokat håndterer ikke midler for kunderne. Her henviser vi til gode kollegaer, som vi samarbejder med.

13. Depositum

Vi er berettiget til at opkræve depositum, før vi påbegynder en opgave. Depositum håndteres som klientmidler, indtil vi afregner sagen.

14. Hvidvaskning

For at undgå økonomisk støtte til terrorvirksomhed er advokater underlagt et strengt regelsæt, som indebærer, at vi skal indhente oplysninger om din identitet. For selskaber omfatter dette oplysninger om de personer, som ultimativt ejer mere end 25 % af selskaberne. Du som klient er på vores anmodning herom forpligtet til at aflevere en kopi af dit/jeres pas samt dokumentation for aktuel bopæl med henblik på at legitimere
dig/jer. Eventuelle rimelige udgifter i forbindelse med identitetstjekket skal betales af dig som klient.

15. Lovvalg og værneting

Enhver sag mod Epic Advokater skal anlægges ved Københavns Byret og afgøres efter dansk ret. Dette gælder selvom du er udenlandsk og/eller rådgivningen skal anvendes i udlandet eller forårsager skade der.

16. Kommunikation

Vi kommunikerer via e-mail med mindre andet er aftalt. Vore e-mails er ikke krypterede medmindre du som klient beder om det. Vores systemer checkes for vira, malware mv. efter anerkendte standarder, men vi på tager os intet ansvar for, at e-mails eller vedhæftede filer ikke indeholder skadelige vira mv. Du opfordres derfor til selv at checke e-mails og vedhæftede filer for skadelige vira mv., inden du åbner dem.

17. Udtræden

Vi er berettiget til at udtræde af en opgave, hvis der er forfaldne, ubetalte tilgodehavender hos dig eller hvis et opkrævet depositum ikke er betalt. Vi forbeholder os endvidere at udtræde, hvis en opgave efter vores opfattelse ikke skaber værdi for dig eller såfremt du ikke yder den for opgavens løsning fornødne bistand.

18. Advokatbreve

Vi udarbejder advokatbreve når vi har modtaget anmodning herom fra dig eller din revisor. Advokatbreve vil blive faktureret efter medgået tid, dog minimum med DKK 1.500 ex. moms.

19. Klage

Epic Advokater er som alle andre advokatvirksomheder underlagt Advokatsamfundets regler om klager. I tilfælde af at du er utilfreds med vores arbejde eller honorar, bedes du venligst tage kontakt til os. Såfremt dette ikke løser uenigheden, kan du indbringe sagen for Advokatnævnet ved at sende et brev eller e-mail til;

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tlf: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk